Медиация в училище

Нуждата:

Зачестяващите сблъсъци с насилие в училищата изглеждат безизходни. Очевидно е, че не можем да подхождаме по един и същ начин и да очакваме различен резултат. Необходимо е да използваме актуални работещи инструменти, вместо да се въртим в порочния кръг „криминализиране, осъждане, наказание... и рецидив”. Държавата, в лицето на Министерството на образованието и науката, може да поведе, подкрепи и насърчи гражданите в усилията да се намерят градивни решения в общността. И също така,  да подкрепи и насърчи своите служители да използват медиацията като инструмент, за да не се възприема тя като „нещо непозволено и опасно”. 

Решение: алтернативното (извънсъдебно, мирно) разрешаване на спорове чрез медиация е доказано работещо решение. То е разработен и у нас институт, развиващ се успешно от 10 години. Тя предлага разрешаване на сблъсъците неутрално и изцяло, чрез здравословен диалог между всички включени, вместо частичното им разглеждане с налагане на нечия воля или влошаването им заради париране.

Медиацията може да се използва активно в училищата, ПРЕДИ да е станало крайно и късно:
– за мирно и холистично разрешаване на конкретни конфликти,
– за трениране на реално миротворчество в ситуации от ежедневния живот,
– за мъдра превенция.

Медиацията има място в училищната програма и като час по миротворчество, в който ученици и учители да усвояват тънкостите за общуване без налагане - ненасилствената комуникация. Часовете по миротворчество ще са най-доброто училищно време за дискусии по болезнени за младежите въпроси, по които те не срещат готовност за общуване нито вкъщи, нито в училище. Докато дискутират мирно и ненасилствено, децата ще се учат в реално време:
– да тренират умения за себеизразяване в деликатни ситуации,
– да поемат отговорност без страх,
– да мотивират участието си в партньорство,
– да приемат различията, защото ги осмислят, а не защото ги изтърпяват,
– да създават по естествен път добра атмосфера за превенция на агресията и насилието в училище. 

Предложение:

-          Да се предвиди изрично със законови и професионално-етични норми, че при конфликтни ситуации между участници в учебния процес, може и е препоръчително да се използват мирни, алтернативни способи за разрешаване на спорове като медиацията, преди да се прибегне до наказания и съд.

-          Да се включат регулярни „часове по миротворчество” в програмата на училищата – може  и в наличните предмети като Гражданско образование и Час на класния ръководител.

-          Да се информират държавните служители (социални работници, психолози, учители и т.н.) и гражданите какво е медиация и да се обучават на помирителни умения.

-          Да има списъци с медиатори към училищните комисии, които са натоварени да разрешават случаите на конфликти и агресивни прояви – медиатор и училищен психолог могат да работят в екип, като спазват правилата на училището и образователната система.  

-          Да присъства като свободно избираема дисциплина в програмата на ВУЗ-овете.

Внесено от Катина Клявкова (и подкрепено от НАМ и Национална Мрежа за Децата) предложение по Проектозакона за предучилищното и училищно образование:

  1. В Глава 9 „Деца и ученици”, в чл. 184, ал. 1, т.2 - думата посредник да бъде заменена с медиатор, като текстът стане: "използване на медиатор при разрешаване на конфликт в училище;
  2. В чл. 75, ал.1, т.6 - включване на понятието "толерантно общуване", а именно: „социални и граждански компетентности и умения за толерантно общуване;”

Мотиви:

  1. Понятието медиатор е подходящата дума в контекста на този закон и на българското и европейско законодателство:
  • защото е de lege lata приета и за медиатора у нас има добре действащ от 10 години Закон за медиацията, единен регистър на медиаторите, етични правила и стандарти, ресурси и предстоящи европейски програми за финансиране, улесняващи приложението му.
  • за да се спести бъдеща неяснота и колизия като се отграничи тази дейност от всякакви други гражданскоправни, търговскоправни и други посредничества, често с негативна конотация.
  • отговаря изцяло на заложените принципи и цели в чл.3 и 4 и на цялостните политики по чл. 172 от проекто-ЗПУО и ще допринесе за утвърждаването и прилагането им с още един насърчаван и работещ подход в Европа и по света. (линк към проучване на студентската програма за законодателни проучвания към НС - за регламентацията и успешното прилагане на училищната медиация в Европа: http://www.parliament.bg/students/index.php?action=displays&id=281). Медиацията е позитивен и приобщаващ подход – създава творчески решения на наболели проблеми, чрез гласа на самите ученици и включвайки равнопоставено всички участници; и реално допринася за градивна учебна среда на спокойствие, мотивация за общуване, отговорност, толерантност и приемане на различията.
  1. Включването на „умения за толерантно общуване” цели да създаде и насърчи реална възможност да се възпитава градивно приемане на различията още на превантивно ниво.

Ключовият принос на образователната система във връзката й с икономическата и правосъдната системи: образованието поставя основата и затова именно в него е най-подходящо и навременно да се работи, целенасочено и в реални ситуации, за формирането на култура за мирно разрешаване на споровете. Втъкана в образованието, тази култура създава на практика и ежедневно миролюбиви граждани и общество, в което повече хора живеят с win-win съзнание, разрешават с конструктивен диалог проблемите, а различията се приемат.

Какво е направено до момента:

Налице са редица успешни случаи, в които чрез медиация са разрешени опасни и безизходни спорове – изцяло (в дълбочина и докрай, без рецидив) и с добавена стойност (сплотяване, съзнателно поемане на отговорност, промяна и компенсация, повишаване на мотивацията, партньорства, вдъхновяване, предаване нататък).

Има няколко реализирани проекта от различни организации през годините – с изработени помагала, проучвания, обучения, доброволчество. Налични са партньорства между НПО в областта.

Има присъствие на медиацията във ВУЗ-ове – УНСС, НБУ, БСУ.

С какви ресурси разполагаме:

-          капацитет от сертифицирани медиатори (Единен регистър на медиаторите в РБ, Национална асоциация на медиаторите),

-          обучителни организации и няколко опитни обучители по медиация в училище и между младежи,

-          Закон за медиацията и етични стандарти за работa,

-          професионални организации на медиаторите, центрове по медиация,

-          сътрудничество с ДАЗД в конкретни случаи, в които участват деца и младежи,

-          партньорски проект с Център за приобщаващо образование - достъпен за всички училища.

Как е в други страни:

Нормативна регламентация на училищната медиация в страните от ЕС: http://mediationtea.com/mediation-what-is-this/school-mediation-peer-mediation/

Директиви на ЕС за необходимо прилагане на медиацията: http://mediationtea.com/mediation-what-is-this/library/

В момента тече процедура за допълнение на Директива 2008/52/ЕО за медиацията по граждански и търговски въпроси, с цел въвеждане на следните задължителни принципи, които държавите-членки трябва да приложат:

– за определени спорове следва да се въведе ефективно изискване страните да опитат медиация,

– това изискване трябва да бъде лесно,

- и с възможност за страните да изберат да прекратят медиацията, тъй като тя е доброволна и поверителна процедура.

Интервю с Нина Колева в БНР по темата: http://mediationtea.com/dialogue/question-of-the-day/school-mediation-peer-mediation-bnr-1/

Какво правим ние?

Аха!я и Център за медиация Партньорски взаимоотношения си партнират с ЦПО в чудесен нов проект за Училищна медиация.

Аха!я осъществи, съвместно с администрацията, учителите и учениците от две софийски училища, експериментален проект "Час по МироТворчество" - изключително успешен и с пожелано продължение! БлагоДаря!

Предстои реализирането на този проект и в новооткрития младежки Кариерен център на "Фондация Каузи" в ж.к. Люлин, 90-то СОУ "Ген.Хосе Де Сан Мартин". Нека е, ръка за ръка!

С искрено подадена ръка,

Катина Клявкова, медиатор,

юрист, с психологически и педагогически специализации

blog: www.mediationtea.com

dialog

Всички истории