Час по миротворчество

Час по Мирღтворчество

~ проект (playshop) в училищата ~

Цели на playshop проекта: обгрижване на среда, в която естествено присъщите ни толерантност и хармония в различията, както и партньорския, win-win подход, да се проявяват свободно - в откровен диалог, игра, в лично споделена ценност. Включително и в критичните/неудобни/спорни ситуации.
 

Защо е много важно и ценно? 1. Възпитава в ненасилствена комуникация, съзнателна отговорност и партньорство. 2. Формира ясни, добре съгласувани правила и полезни навици за съжителство и комуникация; безопасна и сигурна среда – за учениците, а също така и за учителите и родителите. 3. Заявява добрия имидж на училището в очите на обществото. *Медиацията в училище е от водещите приоритети в Европейският съюз и в България през последните години. Тя е силно насърчавана от експертите и правителствата във всички граждански сфери (икономика, търговия, управление, образование, съд, здравеопазване и т.н.) и действа изключително успешно за здравословно и ефективно използване на ресурсите в гражданското общество!

Как?
- с игри и разговори, дискусии, аха-провокации;
- чрез гост-медиатор в удобен за целта учебен час с аха!-минути (от 20 до един учебен час), тренинги и при конкретна нужда (наличен конфликт) - провеждане на медиации в училището.
 
Колко струва? - зависи от големината на групата, избраните екстри и необходимите фасилитатор/и. Например, за група от 10 юноши е мин.100лв. на сбирка (учебен час).
 
За кои групи/класове е подходящо?- за всички, включително и смесени, защото се организира според конкретната група.

Ползи от проекта:
~ забавно, откровено и практично общуване по деликатни и спорни теми, които вълнуват учениците и са им предизвикателство в момента, с интересни гости и умело управлявана аха!-дискусия;
~ съобразено с интересите им запознаване и експериментиране с работещи модели на мирни и градивни човешки взаимоотношения;
~ разгръщане на емоционална интелигентност (ЕИ) и изграждане на емоционални компетентности и интегритет;
~ подкрепа от медиатор-ментор за изграждане на техен жив-живеещ модел;
~ обучаване на младежи-медиатори, които устойчиво да носят духа на миротворството в общността;
~ солидна подкрепа на учителите в работата им с учениците;

Методи: игрови, изследователски, ситуационни, будителски, диалогични, интерактивни.

Игрови пакет "Пътят на партньорството" - специално разработен с аха!-подход; експериментално проверен и приложен вече като успешен; едновременно полезен, вдъхновяващ и забавен!

Примерни етапи:
0. Предварително, анкетно проучване на интересните и нуждите на конкретното училище и група. 1. Изследователски Час по миротворчество. 2. Изграждане на уникална вътрешна Програма за мирно сътворчество и разрешаване на спорове (peer mediation program). 3. Тренинг на ученици и учители - миротворци. 4. Осъществяване на медиации с менторство от медиатор Катина Клявкова (водещ по реализирани успешни медиации в България; треньор в ЕИ и интерактивни практики в общуването за деца и младежи).

Примерни модули:
"Двама се карали, трети..."; "Забавното и ценното на разЛичността"; "Общуване със себе си и оттам с другия"; "Win-win - що е то?"; "Oрган-Oрганизъм-Oрганизация" - осъзнаване на исконната взаимовръзка, както на личностно, така и на екипно ниво, чрез откривателски и равнопоставен Аха!-подход; „Гостуващ мирღтворец“; "Йога - миротворци"; и много други.
 
Медиацията в училищe цели да подпомогне учениците в случай на конфликт с други ученици, учители, родители да получат спокойна яснота за себе си и за взаимоотношенията си с другите, като насърчи разрешаване на споровете по конструктивен начин, което да допринесе за психичното им здраве и за тяхната лична удовлетвореност, че сами са намерили решение на проблема. И добавената стойност: да изгради култура на миротворчество в общността им, с приобщаване, личен пример и предаване нататък.
 
Регламентацията на училищната медиация в страните от ЕС: http://mediationtea.com/mediation-what-is-this/school-mediation-peer-mediation/
 

По какво работата на медиатора се различава от работата на училищния психолог? Психологът работи с хората по техните личностни проблеми. Медиаторът създава в конкретен нажежен случай на спор/разминаване, благоприятна среда за среща на различните гледни точки, с цел взаимоизгодно спогодяване.

Той:

1.е външен експерт с доказано-успешен опит да се справя по мирен път със спорни ситуации между двама и повече участници,

2. дава свеж и различен поглед към ситуациите и възможните решения,

3. в очите на всички е напълно неутрален и непредубеден,

4. и затова с лекота е чут и насърчава сътрудничеството между всички включени (уч.ръководство-учители-родители-ученици-други),

4. работи съвместно с училищния психолог, който е важен специалист, част в училищната администрация и познава хората и нещата отвътре.

Водещ: Катина Клявкова (юрист-медиатор на годината - носител на почетния знак на СЮБ и НАМ; с психологически и педагогически специализации; с 14 години опит, член на world mediation forum и експерт по програми към ООН; с множество награди у нас и по света и над 900 успешни win-win споразумения в България; треньор по емоционална интелгигентност и ненасилствена комуникация; участник в групата за законодателни промени към Министерство на Правосъдието). Още информация: http://mediationtea.com/for-me/;linkedin.com/in/katinaklyavkova/


Хайде заедно по Пътя на партньорството?! :)♥

За повече конкретна информация, свържете се с нас

Всички истории